За нас

Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125-то Средно Училище „Боян Пенев“, град София

(Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”)


Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125-то Средно Училище „Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”) е създадено през 2001 година с основна мисия да участва ефективно в осъществяване на добра комуникация между родителите, учениците и ръководството на 125 СУ „Боян Пенев”, както и да подпомага подобряването на материално – техническата база на училището.  Настоятелството обединява родители и общественици, активно участващи в живота на училището.

Ние, членовете на Училищно настоятелство „ХЕРМЕС“, приемаме изключително сериозно мотото на 125 СУ „Боян Пенев”:


„Училище с лице, училище за личности“.


Обединяваме ентусиазма, опита и инициативността си в посока поддържане на изградения в годините авторитет на училището, и не на последно място – стимулиране на учениците да приемат класните стаи като свой втори дом.

Организираме работни срещи всяка първа сряда на месеца, на които се обсъждат предстоящи инициативи и текущи проблеми. Срещите се провеждат в учителската стая в сградата на училището от 18:30 часа.


Сдружение Училищно настоятелство „Хермес“ при 125-то Средно Училище „Боян Пенев“, град София (Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС”) с БУЛСТАТ 131255509 набира средства и дарения от физически и юридически лица по банкова сметка:

  • IBAN: BG52BPBI79421021562701
  • Банков код: BPBIBGSF
  • Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯАД
  • Получател: Училищно Настоятелство “ХЕРМЕС” при 125 СУ „Боян Пенев“

Нашите цели са:

1. Развитието и утвърждаването на духовни ценности у възпитаниците на училището и подпомагане на социалната им интеграция и личностната им реализация;

2. Обединяване усилията на родителите и обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на училището и учебното дело;

3. Подпомагане на обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество;

4. Подпомагане на социализацията на деца в неравностойно социално и културно положение.

5. Подпомагане на стопанското и материалното осигуряване на 125 СУ „Боян Пенев”- гр. София;

6. Организиране на благотворителни дарителски акции за събиране на средства за подобряване на материалната база на училището, подпомагане на нуждаещи се ученици и други нужди на училището и неговите възпитаници ;

7. Организиране на дейности в областта на науката, изкуството, техниката и спорта в свободното време на учениците в съответствие с интересите и способностите им;

8. Подобряване на контактите със сродни училища в Европа с оглед постигане на високи стандарти в образованието през 21 век в съответствие с актуалните световни тенденции за развитие в тази област;

9. Сътрудничество с български и чуждестранни институции и организации чрез участие в съвместни проекти, с цел обмяна на опит в областта на образованието, образователната система, културата и проблемите на учениците.


Средства за постигане на целите:

1. Обсъждане и даване на предложения пред съответните органи за развитието и за решаването на текущи проблеми на училището;

2. Съдействане за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролиране целесъобразното им разходване;

3. Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, внедряване на съвременни образователни технологии, учебна техника и развитие на училищната инфраструктура;

4. Участие при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигуряване на закупуването им;

5. Съдействане при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците и учителите от училището;

6. Подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците, както и развитието на обучението и възпитанието в училището с ранно изучаване на чужди езици;

7. Подпомагане училищните и общински органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;

8. Съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;

9. Съдействие за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;

10. Предлагане на мерки за подобряване на дейността на училището;

11. Организиране на обществеността за подпомагане на училището;

12. Организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

13. Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците.

14. Подпомагане на социално слабите ученици;

15. Съдействане на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните;

16. Подпомагане на училището за възстановяване и увеличаване на имуществото му, съдействане за неговото ефективно стопанисване и целесъобразно използване;

17. Популяризиране на формите, методите и резултатите от обучението в училището;

18. Стимулиране на иновационната дейност;

19. Подпомагане създаването на училищна ритуална система, в т.ч. награди на изявени учители и ученици;

20. Подпомагане осъществяването на координацията с национални, регионални и местни администрации за решаване на проблеми, свързани с училището и учениците;

21. Подпомагане разработването на програми и проекти в областта на образованието, науката, изкуството, културата, екологията, децата с неравностойно положение, малцинствените групи и социалната адаптация на възпитаниците на училището;

22. Подпомагане осъществяването на международни контакти и координиране изпълнението на международни програми и проекти в областта на образованието в полза на училището и учебния процес на възпитаниците.