Покана за общо събрание УН „Хермес“ | 2015

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ХЕРМЕС” ПРИ 125-ТО СОУ „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ”

Уважаеми членове,
На основание чл.20 от Устава на Училищно настоятелство „Хермес” („Устава”) по инициатива на Съвета на настоятелите е свикано Общото събрание на Настоятелството на дата 04.11.2015г. (сряда) от 18:30ч. на адреса на управление на Настоятелството – гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 43, сградата на 125СОУ „Проф. Боян Пенев”, в учителската стая, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове от състава на Настоятелството въз основа на отправено до Настоятелството писмено волеизявление от същите за прекратяване на членството им;
2. Прием на нови членове на Настоятелството;
3. Разглеждане и приемане на предложения за промяна в Устава на Настоятелството;
4. Приемане на годишния отчет за дейността и финансовото състояние на Настоятелството;
5. Приемане на план за работа на Настоятелството и бюджет за следващата учебна година;
6. Разни;

Съгласно Устава всички документи, свързани с предстоящото Общо събрание, са на Ваше разположение на адреса на управление на Настоятелството.
В случай, че не можете да присъствате, като членове на Настоятелството можете да участвате в работата на Общото събрание и чрез пълномощник. За тази цел трябва писмено да упълномощите лице да ви представлява на гласуванията. Напомняме ви, че едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание на Училищното настоятелство.
Съгласно чл. 20 ал.3 от Устава и във връзка с изискваните от Софийски градски съд доказателства за свикване на Общото събрание, Съветът на настоятелите към Настоятелството Ви моли да потвърдите получаването на поканата чрез подпис. В случай, че се запознавате с текста на настоящата покана от интернет страницата на настоятелството, интернет страницата на училището или от мястото за обявления в сградата на училището, т.е. не Ви е предоставена на хартиен носител, моля да се свържете с г-жа Любомира Гочева на телефон +359 887 509 299, за да организираме връчването на поканата срещу Вашия подпис. Благодарим ви!

 

Съвет на настоятелите към Училищно настоятелство ”Хермес“

 

Покана за общо събрание УН „Хермес“ | 2015
Tagged on: