Подобряване на качеството и покритието на Wi-Fi мрежата

Със съдействието на родители специалисти по компютърни мрежи и комуникации през 2021 година бе извършено замерване качеството на Wi-Fi мрежата в различните корпуси на сградата на училището с цел установяване на проблемни зони и подобряване качеството на услугата, така че учителите да използват пълноценно наличната техника за онлайн демонстрации в часовете.

След направената оценка с участие на родителите, покритието на Wi-Fi мрежата в училището бе подобрено от доставчика А1 в рамките на действащия договор.

Благодарим на настоятеля Васил Кърпачев и родителя Сергей Апостолов, които извършиха замерването, както и на помощник директора Стефана Петрова, която съдейства да се отстранят проблемите от страна на доставчика.

Подобряване на качеството и покритието на Wi-Fi мрежата
Tagged on: